Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. 1.2 Waar wordt gesproken van Zadelmakerij De Zadelkamer, wordt bedoeld De Zadelkamer gevestigd in Neede. 1.3 Klant: de partij aan wie een product of dienst geleverd door De Zadelkamer is verricht, met wie De Zadelkamer een overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandelingen zijn of worden verricht, op grond waarvan producten of diensten aan deze partij worden geleverd. 1.4 Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen klant en De Zadelkamer. 1.5 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen De Zadelkamer en klant.

Artikel 2

Algemene Voorwaarden 2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door De Zadelkamer, van producten en/of diensten aan of ten behoeve van klant. 2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door De Zadelkamer en klant zijn overeengekomen. 2.4 Indien  enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De Zadelkamer en klant zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking  van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3

Aanbieding en overeenkomst. 3.1 Alle aanbiedingen van De Zadelkamer zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. 3.2 Overeenkomsten van De Zadelkamer zijn geldig voor de aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de overeenkomst geldig tot twee weken na de datum waarop de overeenkomst is af gesproken. 3.3 Overeenkomsten komen tot stand doordat De Zadelkamer en de door klant verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat De Zadelkamer tot de uitvoering van een opdracht overgaat.

Artikel 4

Prijzen en tarieven, meerwerk 4.1 Alle door De Zadelkamer vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s en inclusief BTW, exclusief voorrijkosten 4.2 De Zadelkamer is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van diensten twee maanden na de aankondiging daarvan in. 4.3 Indien klant niet akkoord gaat met een door De Zadelkamer aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft de klant het recht om binnen acht dagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met De Zadelkamer schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat. 4.4 Indien in overleg met klant wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen De Zadelkamer en klant, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan klant in rekening worden gebracht. Afspraken dienen 24 uur van te voren worden afgezegd anders worden de kosten van een consult in rekening gebracht.

Artikel 5

Betaling 5.1 Klant dient de facturen van De Zadelkamer te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van veertien dagen. 5.2 Alle betalingen door klant aan De Zadelkamer worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van klant, ongeacht enige andere aanduiding door klant. 5.3 Enig beroep door klant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan. 5.4 De Zadelkamer is te allen tijde gerechtigd om ter zake van de levering van producten en/of diensten (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen, en de levering op te schorten totdat de vooruitbetaling is ontvangen. De Zadelkamer is gerechtigd om zekerheid voor betaling te ontvangen in een naar keuze van De Zadelkamer aan te geven vorm. De Zadelkamer zal in zodanig geval de producten en/of diensten pas leveren nadat de gewenste zekerheid is verkregen. 5.5 Indien klant enige factuur van De Zadelkamer niet binnen de betalingstermijn voldoet, is klant automatisch in verzuim, zonder dat enige in gebreke stelling nodig is.  5.6 Indien klant na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag te voldoen kan De Zadelkamer de vordering ter incasso uit handen geven. Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom.

Artikel 6

Levering, risico en eigendomsvoorbehoud 6.1 Opgegeven termijnen voor de levering door De Zadelkamer van diensten dienen slechts als richtlijn en kunnen door de bedrijfsfilosofie nimmer fataal zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 6.2 Het risico van verlies of beschadiging van de goederen en dieren die voorwerp van De Zadelkamer zijn overgedragen. 6.3 Klant dient alle goederen en dieren direct na ter beschikkingstelling of aflevering te controleren op van De Zadelkamer zijn overgedragen. 6.3 Klant dient alle goederen en dieren direct na ter beschikkingstelling of aflevering te controleren op mogelijke gebreken of andere tekortkomingen. 6.4 Op alle aan klant geleverde teksten videobeelden waaronder ook digitale versies daarvan blijven eigendom van De Zadelkamer. 6.5 Voor zover er uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat bepaalde rechten zullen worden verleend of overgedragen, worden deze steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de daaraan verbonden vergoedingen altijd volledig en tijdig worden voldaan.

Artikel 7

Reclameren 7.1 Alle bezwaren van klant tegen een factuur van De Zadelkamer of een door De Zadelkamer automatisch geïncasseerd bedrag, dienen binnen 14 veertien dagen na factuurdatum of datum van de automatische incasso schriftelijk aan De Zadelkamer te worden gemeld, waarna het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag als door Afnemer erkend geldt. 7.2 Indien klant van mening is dat een door De Zadelkamer geleverd product of geleverde dienst niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient klant De Zadelkamer daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen veertien dagen na levering, dan wel veertien dagen na het moment waarop klant redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming.

Artikel 8

Intellectuele eigendom 8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de producten en/of diensten alsmede de ontwerpen, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen De Zadelkamer en klant, berusten uitsluitend bij De Zadelkamer. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. 8.2 Klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. Klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan klant opgelegd. 8.3 Klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Zadelkamer de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. 8.4 Klant zal aanduidingen van De Zadelkamer betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. 8.5 De Zadelkamer staat ervoor in dat zij gerechtigd is het in artikel 8.2 genoemde gebruiksrecht aan klant te verstrekken en vrijwaart klant tegen eventuele aanspraken van derden ter zake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door De Zadelkamer geleverde producten en/of resultaten van de diensten.

Artikel 9

Verstrekking gegevens door klant 9.1 Klant zal De Zadelkamer steeds tijdig en volledig voorzien van de door De Zadelkamer verzochte gegevens en alle andere informatie, nodig voor de levering van de Diensten. 9.2 Klant staat ervoor in dat de in artikel 9.1 bedoelde informatie juist en volledig is, alsmede dat zij gerechtigd is de informatie aan De Zadelkamer te verstrekken ten behoeve van de levering van de diensten. Klant vrijwaart De Zadelkamer tegen eventuele aanspraken van derden ter zake. 9.3 Indien er door klant gegevens aan De Zadelkamer worden verstrekt die aangemerkt kunnen worden als persoonsgegevens, staat klant er voor in dat ter zake van die gegevens is voldaan aan de op het moment van verstrekking geldende wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat het gebruik en de bewerking ervan door De Zadelkamer is toegestaan. Klant vrijwaart De Zadelkamer tegen eventuele aanspraken van derden ter zake.

Artikel 10

Geheimhouding 10.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen. 10.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 11

Aansprakelijkheid De Zadelkamer 11.1 De Zadelkamer is niet aansprakelijk voor de kosten of schaden die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van daden of nalatigheid van de klant, dan wel andere personen die door hem te werk zijn gesteld. De Zadelkamer is niet aansprakelijk voor letsel bij paarden in wat voor vorm dan ook. Kosten van dierenartsen en/of therapeuten kunnen niet op De Zadelkamer verhaald worden. De Zadelkamer is bij het uitvoeren van haar werkzaamheden slechts voor zover haar verzekering dit dekt aansprakelijk, voor door De Zadelkamer ontstane schuld aan eigendommen van de klant.

Artikel 12

Overmacht 12.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van De Zadelkamer indien er sprake is van overmacht. 12.2 Indien de periode van overmacht langer dan zestig aaneengesloten dagen heeft geduurd, dan heeft klant het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk schriftelijk te ontbinden, zonder dat De Zadelkamer gehouden is tot enige vergoeding van de schade die klant lijdt ten gevolge van die ontbinding. De Zadelkamer is gerechtigd tot betaling door klant van alle tot producten en/of diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan klant zijn geleverd.

Artikel 13

Beëindiging 13.1 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat klant niet van enige betalingsverplichting ter zake van reeds door De Zadelkamer geleverde diensten, tenzij De Zadelkamer ter zake van een bepaalde dienst in verzuim is. 13.2 De Zadelkamer is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat De Zadelkamer hierdoor schadeplichtig wordt jegens klant, indien aan klant voorlopige of definitieve surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van klant is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van klant of indien de onderneming van klant wordt geliquideerd of beëindigd. 13.3 Direct na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook, staakt klant het gebruik van ter beschikking gestelde producten en/of resultaten van diensten en retourneert alle exemplaren, documentatie en andere materialen die in het kader van de overeenkomst aan Afnemer ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 14

Geschillen 14.1 De aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door De Zadelkamer van producten en/of diensten worden beheerst door Nederlands recht. 14.2 Geschillen tussen De Zadelkamer en klant die voortvloeien uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door De Zadelkamer van producten en/of diensten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Midden Nederland.